Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ, ΛΟΓΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ.

Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον:
Κεφ.26, στιχ. 36, 46Ματθ. 26,36       Τότε ἔρχεται μετ᾿ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ.
Ματθ. 26,36            Τοτε έρχεται μαζή με αυτούς ο Ιησούς εις μίαν περιοχήν, που ελέγετο Γεθσημανή, και λέγει στους μαθητάς· “καθήστε εδώ και περιμένετε, έως ότου υπάγω και προσευχηθώ εκεί”.
Ματθ. 26,37       καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱούς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
Ματθ. 26,37            Και αφού επήρε μαζή του τον Πετρον και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπήται και να καταλαμβάνεται από μεγάλην στενοχωρίαν.
Ματθ. 26,38       τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾿ ἐμοῦ.
Ματθ. 26,38            Τοτε λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· “πλημμυρισμένη από βαθυτάτην λύπην είναι η ψυχή μου, ώστε κινδυνεύω να αποθάνω από αυτήν. Μείνατε εδώ και αγρυπνήστε μαζή μου”.
Ματθ. 26,39       καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων· πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ.
Ματθ. 26,39            Και αφού επροχώρησε ολίγον, έπεσε με το πρόσωπον αυτού καταγής προσευχόμενος και λέγων· “Πατερ μου, αν είναι δυνατόν, ας περάση από εμέ το ποτήριον τούτο. Πλην όμως ας μη γίνη όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις συ”.
Ματθ. 26,40       καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾿ ἐμοῦ!
Ματθ. 26,40            Και έρχεται στους μαθητάς και τους ευρίσκει να κοιμώνται και λέγει στον Πετρον· “έτσι λοιπόν σεις που προ ολίγου είπατε ότι και την ζωήν σας θα εθυσιάζετε δι' εμέ, δεν ημπορέσατε ούτε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε μαζή μου!
Ματθ. 26,41       γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
Ματθ. 26,41             Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, δια να μη περιπέσετε εις πειρασμόν, που θα σας βυθίση εις την άρνησιν· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμον και έχει αγαθήν διάθεσιν, αλλ' η ανθρωπίνη σαρξ είναι ασθενής”.
Ματθ. 26,42       πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων· πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.
Ματθ. 26,42            Και πάλιν δευτέραν φορά απήλθε και προσηυχήθη λέγων· “πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν να παρέλθη από εμέ αυτό το ποτήριον και οπωσθήποτε πρέπει να το πίω, δια την σωτηρίαν των ανθρώπων, ας γίνη το θέλημά σου”.
Ματθ. 26,43       καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας· ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.
Ματθ. 26,43            Και ήλθεν πάλιν προς τους μαθητάς του και τους εύρε να κοιμώνται, διότι τα μάτια των ήσαν βαρειά από την νύστα.
Ματθ. 26,44       καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών·
Ματθ. 26,44            Και αφήσας αυτούς επήγε πάλιν και προσευχήθη τρίτην φοράν και είπε τα ίδια λόγια προς τον Πατέρα.
Ματθ. 26,45       τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε! ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν.
Ματθ. 26,45            Τοτε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και τους λέγει· “κοιμάσθε, λοιπόν, και αναπαύεσθε! Ιδού έφθασεν η ώρα και ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χέρια αμαρτωλών.
Ματθ. 26,46       ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.
Ματθ. 26,46            Σηκωθήτε, πηγαίνομεν· ιδού επλησίασε αυτός, που πρόκειται να με παραδώση”.
Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη συνομιλούσαν η Γερόντισσα με την πνευματική της κόρη, για τα Πάθη του Κυρίου και την σημασία τους στην δική μας ζωή, ανά τους αιώνες. Ρώτησε την κόρη η Γερόντισσα, άν μπορούσε να εννοήσει τί ακριβώς σημαίνει η πρόταση :
" περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου" . Δεν ήξερε το βαθύτερο νόημα των λόγων αυτών! 
Και τι εννοεί με την πρόταση:
" τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· καθεύδετε τὸ λοιπόν και αναπαύεσθε".   Πάλι δεν ήξερε!
Άκου παιδί μου:
                         -Η αγωνία της Γεσθημανή έχει τεράστια σημασία για το ανθρώπινο γένος! Εκτός που ο Κύριός μας μας έδωσε την ζωή, την αγάπη Του, το άπειρο έλεός Του, το Αίμα Του και το Σώμα Του να κοινωνούμε, να ζούμε με Αυτόν, εκτός απο όλες αυτές τις χάρες, μας έκανε μια ακόμη μεγάλη χάρη. Τα πήρε όλα πάνω Του, δέχτηκε να θανατωθεί για εμάς. Πήρε όλη την λύπη που προκαλεί  ο θάνατος δηλαδή και μας απάλλαξε απο τον Άδη. Όλες τις δικές μας θλίψεις, όλες τις δικές μας αγωνίες, τους φόβους μας, την κούρασή μας, τις αδυναμίες μας, τις ευθύνες, τα πήρε Αυτός. Γι αυτό όταν τους είπε: "καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε", εννοούσε: " Δέν πειράζει που κοιμάστε, ξεκουραστείτε, κοιμηθείτε με ηρεμία. Εγώ πλέον φροντίζω για σας, τα παίρνω τώρα Εγώ όλα πάνω Μου, μην μεριμνάτε για τα βιωτικά, αφήστε τα σε Εμένα. Τώρα πλέον στην ζωή σας υπάρχω Εγώ"!! 
      -Αυτό εννοεί λοιπόν ο Χριστός κι όχι τι κρίμα που με αφήσατε μόνο Μου! Άλλωστε και η σταυρική Του θυσία αυτό το νόημα έχει, να μας ελευθερώσει απο όλες τις έννοιες τις βιωτικές, μόνο μας μέλημα να είναι η ένωση δια της προσευχής μαζί Του. Τα υπόλοιπα είναι έργο δικό Του!